LES BRUKSVILKÅRENE NEDENFOR GRUNDIG FØR DU BRUKER NETTSTEDET OG/ELLER DELER AV NETTSTEDET.

Velkommen til www.suksessdating.com (og underdomener, innhold og varemerker, “Nettstedet”).

Les bruksvilkårene nedenfor grundig før du bruker dette nettstedet for å bli kjent med dine juridiske rettigheter og plikter i forbindelse med Spark Networks Services GmbH (“Spark Networks”, “vi”, “vår(e)” eller “oss”). Ved å få tilgang til nettstedet godtar du disse bruksvilkårene samt personvernerklæringen (“Vilkårene”). De gjeldende vilkårene kan brukeren lese på nettstedet på tidspunktet for det konkrete besøket på nettstedet. Hvis du ikke er enig i alle bestemmelsene i disse bruksvilkårene, kan du avslutte tilgang til dette nettstedet og fortsette Internett-besøket andre steder.

1. Evne til å akseptere vilkårene
Nettstedet er kun rettet mot personer fra atten (18) år. Hvis du er under 18 år, kan du dessverre ikke besøke nettstedet.

2. Tilgang til nettstedet
I gyldighetsperioden for de gjeldende vilkårene gir vi deg herved tillatelse til å besøke og bruke nettstedet, forutsatt at du overholder de gjeldende vilkårene og lovene. Spark Networks forbeholder seg retten til å endre eller avslutte enhver tjeneste eller funksjon på nettstedet til enhver tid.

3. Immaterielle rettigheter
a. Alle immaterielle rettigheter til og i forbindelse med opphavsrett, patenter, varemerker, tjenestemerker, handelsnavn og/eller mønster (inkludert “look and feel” og andre visuelle elementer) (uavhengig av om de er registrert eller ikke) når det gjelder:
i. nettstedet
ii. skadesløsklausul 3.d., informasjonsinnholdet på nettstedet og
iii. hele nettstedkonseptet, -tekstene og -grafikken, programvaren, bildene, videoene, musikken, lydene og utvalget og arrangementet av disse, og all programvarekompilering, kildekode og programvare som ligger til grunn (inkludert applets og skript) tilhører Spark Networks eller benyttes iht. lisens fra vårt firma. Det er forbudt å anskaffe noen juridiske rettigheter til slike immaterielle rettigheter, eller forsøke å skaffe seg dette. Med enerett.

b. Ikke noe materiell angitt i klausul 3.a. kan reproduseres eller distribueres eller kopieres, fordeles, offentliggjøres på nytt, lastes ned, vises, legges ut eller selges i en annen form eller på andre måter selges, leies ut eller underlisensieres, brukes til å skape avledede verk, eller utnyttes på en eller annen måte. Du kan imidlertid hente opp og vise innholdet på nettstedet på en dataskjerm (også alle typer nettbrett eller smarttelefoner), lagre slikt innhold i elektronisk form på en harddisk (men ikke på servere eller andre lagringsmedier med nettverkstilkobling) eller skrive ut en kopi av slikt innhold til personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at all opphavsrett og andre eiendomsrettigheter forblir intakte. Du kan ikke på noen annen måte reprodusere, endre, kopiere eller distribuere eller bruke materiellet og innholdet på nettstedet til kommersielle formål uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Spark Networks.

c. Alle rettigheter (inkludert goodwill og eventuelt handelsmerker) til navnet Spark Networks eies av Spark Networks eller er gitt i form av lisens fra dette selskapet. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt på nettstedet, er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende tredjeparter.

d. Krav, eiendomsrettigheter og immaterielle rettigheter i og til innhold som det gis tilgang til via nettstedet, forblir hos de respektive eiere eller leverandører av innhold og kan være beskyttet av gjeldende opphavsrett eller andre lover. Med forbehold om begrensede rettigheter som er fastsatt i klausul 3.b, gir denne avtalen deg ingen rettigheter i forhold til slikt innhold.

4. Begrensninger
Følgende er forbudt
a. å forstyrre servere eller nettverk som er koblet til nettstedet
b. å bruke eller starte automatiserte systemer (inkludert blant annet “roboter” og “edderkopper”) for å få tilgang til nettstedet, og/eller
c. . å omgå sikkerhetsfunksjonene på nettstedet eller funksjoner som hindrer eller begrenser bruk eller mangfoldiggjøring av innhold eller gjennomføre begrensninger på bruken av nettstedet, å omgå, deaktivere eller på annen måte lage hindringer.

5. Koblinger, eksterne kilder og innhold
Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparters nettsteder og deres tjenester som ikke er eid eller kontrollert av Spark Networks. Spark Networks kontrollerer ikke på noen måte og påtar seg ikke ansvar for innhold, produkter eller tjenester på andre nettsteder og heller ikke noe ansvar for evt. tap eller skade på grunn av bruk. Når du går til tredjeparters nettsteder, gjør du det på egen risiko og i henhold til vilkårene for bruk og eventuelle personvernerklæringer på disse eksterne nettstedene. Vi er ikke ansvarlige for, og fraskriver oss alle garantier når det gjelder nøyaktighet, tilstrekkelighet, nytteverdi, sikkerhet eller immaterielle rettigheter (som definert ovenfor) fra eller i forbindelse med evt. tredjepartsinnhold (nettsteder og tjenester fra tredjeparter så vel som våre partnere og kunder). Du fritar Spark Networks uttrykkelig fra ethvert ansvar som følge av din bruk av andre nettsteder.

6. Personvern
For å få informasjon om håndtering av personopplysninger i forbindelse med tjenestene på nettstedet kan du lese våre personvernretningslinjer.

7. Informasjon, beskrivelse, ansvarsfraskrivelse
Vi bestreber oss på å være så nøyaktige som mulig. VI KAN IMIDLERTID IKKE GARANTERE AT DET TILGJENGELIGE INNHOLDET PÅ NETTSTEDET ER RIKTIG, FULLSTENDIG, PÅLITELIG, AKTUELT ELLER FEILFRITT. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer etter eget skjønn på eller i forhold til innholdet eller deler av det uten at vi behøver å annonsere dette på forhånd eller i ettertid. Din bruk av innholdet, eller deler av det, skjer kun på egen risiko og eget ansvar.

8. Garantifraskrivelser
a. NETTSTEDET LEVERES “SOM DET ER” OG SOM DET ER “STILT TIL DISPOSISJON”. Spark Networks GIR INGEN GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER STILLTIENDE, INKLUDERT BLANT ANNET: GARANTI FOR EIENDOMSKRAVET, GARANTI FOR BRUKBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTI FOR AT MATERIELLET PÅ NETTSTEDET IKKE KRENKER TREDJEPARTERS RETTIGHETER. Spark Networks GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET VIL VÆRE FRITT FOR FEIL, UTELATELSER, SIKKERHETSSVAKHETER ELLER VIRUSANGREP. NETTSTEDET KAN PÅ GRUNN AV VEDLIKEHOLD, TILPASNINGER ELLER AV ANDRE GRUNNER VÆRE MIDLERTIDIG UTILGJENGELIG. DU GODTAR AT Spark Networks IKKE KAN HOLDES ANSVARLIG AV DEG ELLER EN TREDJEPART FOR OPPSTÅTTE KONSEKVENSER SOM KAN VÆRE FORÅRSAKET AV TEKNISKE MANGLER VED INTERNETT, LANGSOMME TILKOBLINGER, HØY TRAFIKK PÅ NETTVERKET ELLER OVERBELASTNING PÅ DINE SERVERE ELLER TREDJEPARTERS SERVERE. VI VERKEN STØTTER, GARANTERER ELLER SIKRER INNHOLD, PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM GJØRES TILGJENGELIGE FRA TREDJEPARTER SOM PRESENTERES ELLER ANNONSERES PÅ NETTSTEDET.

b.  Nettstedet er en gratis sammenligningsportal. For å utføre denne tjenesten gratis, samarbeider vi med enkelte av nettstedene som vises i våre rangeringer. VI KAN INNKREVE PLASSERINGSGEBYRER FRA DISSE TREDJEPARTENE VI PRESENTERER PÅ NETTSTEDET, OG VI KAN FOR HVERT KLIKK FRA EN BRUKER PÅ NETTSTEDET SOM FØRER TIL EN ELLER FLERE TREDJEPARTER, OG/ELLER FOR ETHVERT KJØP BRUKEREN FORETAR AV PRODUKTER/TJENESTER FRA SLIKE TREDJEPARTER, INNKREVE GEBYRER.

9. Ansvarsbegrensning
A. Spark Networks BEGRENSER IKKE SITT ANSVAR FOR (I) DØDSFALL ELLER PERSONSKADER SOM FØLGE AV UAKTSOMHET ELLER RETTSSTRIDIG FORSETT FRA Spark Networks’ SIDE ELLER DETS LEDERE, JURIDISKE REPRESENTANTER ELLER Spark Networks’ OPPDRAGSTAKERE, (II) SKADER SOM SKYLDES GROV UAKTSOMHET ELLER FORSETT FRA Spark Networks’ SIDE, DETS ANSATTE, JURIDISKE REPRESENTANTER ELLER Spark Networks’ OPPDRAGSTAKERE OG (III) BEGRENSER IKKE NOE ANNET ANSVAR SOM VI IKKE KAN BEGRENSE ELLER UTELUKKE ETTER LOVEN. DE ANDRE BESTEMMELSENE I DETTE PUNKTET GJELDER IKKE FOR DETTE ANSVARET.

B. UTEN Å BEGRENSE ANFØRSLENE OVER, KAN IKKE Spark Networks HOLDES ANSVARLIG FOR ØKONOMISKE SKADER (DERIBLANT BLANT ANNET TAP AV INNTEKTER, TAPTE FORRETNINGSMULIGHETER, KONTRAKTER, FORTJENESTE ELLER FORVENTEDE BESPARELSER), TAP AV GOODWILL ELLER OMDØMME, TAP AV DATA ELLER SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE TAP SOM OPPSTÅR FOR DEG ELLER EN TREDJEPART OG SOM UTSPRINGER FRA DIN BRUK ELLER MANGLENDE MULIGHET FOR BRUK AV DETTE NETTSTEDET (DERSOM IKKE NOE ANNET UTTRYKKELIG FREMGÅR AV DISSE VILKÅRENE). Spark Networks PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR KOBLINGER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER. HVIS DU BESTEMMER DEG TIL Å BENYTTE KOBLINGER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER, GJØR DU DET PÅ EGEN RISIKO.

C. UTEN Å BEGRENSE DET SOM ER ANFØRT OVER, ER DET TOTALE ANSVARET TIL Spark Networks FOR ALLE SKADER IHT. DISSE VILKÅRENE FOR BRUK ELLER MANGLENDE BRUK AV DETTE NETTSTEDET, BEGRENSET TIL USD 1000.

10. Erstatning
Du godtar å forsvare, erstatte og holde Spark Networks og våre samarbeidspartnere og respektive ledere, styremedlemmer, ansatte og agenter skadesløse fra og mot alle krav, skader, forpliktelser, tap, ansvar, kostnader og utgifter (inkludert blant annet rimelige advokatutgifter) som utspringer fra: (i) din bruk eller manglende mulighet til å bruke nettstedet eller (ii) ditt brudd på disse bruksvilkårene.

11. Overføring
Disse vilkårene og alle rettigheter og lisenser som er gitt til deg, kan ikke overføres eller overdras av deg. Men de kan overføres til deg fra Spark Networks uten begrensninger eller melding til deg.

12. Generelt
a. Tysk lov gjelder med unntak av FNs kjøpsrett. Bestemmelser i forbrukerlovgivningen til staten der forbrukeren har sin bopel, som er gunstigere for forbrukeren, og som ikke kan utelukkes ved deklaratoriske lovbestemmelser, forblir upåvirket.

b. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene når som helst etter eget skjønn. Slike endringer trer i kraft umiddelbart, og fortsatt bruk av nettstedet betyr at du godtar disse endringene.

c. Hvis en bestemmelse i denne avtalen blir ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves i en jurisdiksjon, skal de andre bestemmelsene forbli upåvirket og slik ugyldighet eller ulovlighet betyr ikke at denne bestemmelsen blir ugyldig eller ikke kan håndheves i en annen jurisdiksjon.

d. Den foreliggende avtalen erstatter alle eventuelle andre avtaler med hensyn til avtalens gjenstand og utgjør hele avtalen mellom partene.

e. Fraskrivelse av en bestemmelse i disse vilkårene kan ikke anses som en ytterligere eller fortsatt fraskrivelse av slike eller andre bestemmelser. Manglende eller forsinket utøvelse av rettigheter, avhjelp eller fortrinnsrett iht. denne avtalen kan ikke tolkes som en fraskrivelse av disse. Enkeltvis eller delvis utøvelse av eventuelle rettigheter, avhjelp, myndighet og fortrinnsretter iht. denne avtalen skal ikke kunne anses som en fraskrivelse av ytterligere eller fremtidig utøvelse av slike, eller rett til utøvelse av andre rettigheter, avhjelp, myndighet eller fortrinnsretter.

Du kan lese vår personvernerklæring her.